Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Napi Zsolozsma - A Szent Zsolozsma végzésének rendje

Tartalomjegyzék

A Szent Zsolozsma végzésének rendje
Összeállította: Lóczi Tamás
Kellékek:
Az Imaórák Liturgiája (Liturgia Horarum) és a Magyar Naptárral bővített Általános Római Naptár (Direktórium), erre legalkalmasabb az MKPK évenként kiadott liturgikus útmutatása, mivel a zsolozsmában található naptár nem tartalmazza a kiadása óta kanonizált szentek ünneplési rendjét, illetve az esetleges változtatásokat.
Az Imaórák Liturgiája (Liturgia Horarum) beosztása:
– Az Istentiszteleti Kongregáció Határozata (Decretum Sacra Congregatio pro Cultu Divino)

– A Liturgikus Napok Táblázata (Tabula Dierum Liturgicorum), amely a liturgikus napok ünneplési rangsorát tartalmazza. Ez akkor fontos, ha egyes ünnepek torlódnak, egy napra esnek
– Az Egyházi Év Mozgó Ünnepeinek Táblázata (Tabella Temporaria Celebrationum Mobilium)
– A Magyar Naptárral Bővített Általános Római Naptár (a latinban értelemszerűen csak római: Calendarium Romanum Generale)
– Időszaki Rész (Proprium de Tempore), amely a vasárnapi és köznapi könyörgéseket valamint az Olvasmányos Imaóra olvasmányait tartalmazza
– Az Imaórák Liturgiája Évközi Időben Általános Rész (Ordinarium Liturgiae Horarum Tempore per Annum Persolvendae), amely az egyes imaórák felépítését tartalmazza. Fontos: itt találhatók a Napközi Imaóra (Hora Media) himnuszai, a Befejező Imaóra (Completorium) himnuszai és Szűz Mária záró antifónái (Antiphonae finales ad Mariam Virginem)
– A Négy Hétre Osztott Zsoltáros Rész (Psalterium per Quattuor Hebdomadas Distributum), itt található a Befejező Imaóra (Ad Completorium) és a Délelőtti, Déli és Délutáni Imaórák Kiegészítő Zsoltárai (Psalmodia Complementaris pro Tertia, Sexta et Nona) is
– Szentek Saját Rész (Proprium de Sanctis)
– Közös Rész (Communia)
– Zsolozsma a meghaltakért (Officium Defunctorum)
– Függelék (Appendix), amely a vigíliás ünneplés kantikumait és evangéliumait (Cantica et Evangelia pro Vigilis), az Esti Dicséret Rövidebb Közbenjáró Fohászait (Intercessiones Breviores ad Vesperas Adhibendae), a Miatyánk Előtt Alkalmazható Bevezető Imákat (Formulae Introductoriae in Orationem Dominicam ad Libitum Adhibendae) és a Benedictus- és Magnificat-antifónákat tartalmazza az Évközi Vasárnapokra
– Mutatók (Indices)
A végzés rendje:
Minden nap a vesperás előtt kell megnézni a Direktórium utasításait a következő napról. Amennyiben másnap Főünnep (Sollemnitas) van, amit a Direktórium nagy FÜ betűkkel jelez, az ünnepi zsolozsma már az előző napi I. Esti dicsérettel (Vesperás) elkezdődik és a főünnep napjának Befejező imaórájáig (Completorium) tart, ami a II. Esti dicséret utáni Befejező imaóra. Amennyiben másnap Ünnep (Festum), amit a Direktórium nagy Ü betűvel jelez; kötelező Emléknap (Memoria), amit a Direktórium  nagy E betűvel jelez; fakultatív Emléknap (Memoria ad libitum), amit a Direktórium kis e betűvel jelez vagy Köznap (Feria) van, annak liturgikus ünneplése csak a napján kezdődik. Főünnepen (Sollemnitas), Ünnepen (Festum) és kötelező Emléknapon (Memoria) kötelesek vagyunk a napról végezni a zsolozsmát, amit a zsolozsmáskönyv Szentek Saját Rész fejezetében találunk. Minden utasítást innen kell követnünk, amennyiben ez hiányzik, akkor pedig az általános utasításokat (lásd alább). Fakultatív Emléknapon (Memoria ad libitum) szabadon választhatunk, hogy a napról (szentről) vagy pedig köznapról végezzük az imádságot. Köznapon (Feria) mindig csak a Négy Hétre Osztott Zsoltáros Rész fejezetet használjuk.
Jelmagyarázat:
S = Saját rész (szentek)
K = Közös rész
N = Napi (a négy hetes periódus)
O = Ordinárium (Általános rész)
Kieg = Kiegészítő zsoltárok