Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Apostolok Cselekedetei - ApCsel 2,16-2,20

Tartalomjegyzék

2,18: „Szolgáimra és szolgálóimra kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, és prófétálni fognak”. Az Isten által kijelölt napok elérkeztek tehát. Azok, akik már Jézus Krisztus szolgái és szolgálói, akik Őt hittel elfogadták Messiásnak, akik az Ő parancsának engedelmeskedve tíz napon át imával készültek a Szentlélek eljövetelére, kiáradt rájuk a Jézus által kinyilatkoztatott Harmadik Isteni Személy, a Szentlélek. Ezért nemcsak én, hanem valamennyien mennyei erőkkel rendelkezünk, prófétálunk, vagyis Isten helyett, az Ő nevében beszélünk.

2,19: „Csodákat fogok tenni odafönn az égen és jeleket lenn a földön, vért, tüzet és füstpárát.”

A csoda rendkívüli esemény, ami isteni erőt igényel. Péter hallgatói ezt az égen művelt csodát valamennyien látták. Az égből lefelé szálló tüzet, amely nem Illés próféta kék égből kilobbanó villáma volt, nem is óriási pásztortűz, nem házakat, erdőket emésztő veszedelem, hanem Isten dicsősége. Igen, miattunk és miattatok jött ilyen tapasztalható módon, hogy jel legyen itt a földön, mert az ember érzékeivel tud elsődlegesen megragadni mindent.

2,20: „Ez fog történni: mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. (Joel 3,1-5)

Ez a prófétai szó annak idején a zsidók számára az ószövetségi idők szólásmódja szerint az egy Istent, Jáhveht jelentette, hiszen ők nem merték kimondani a csipkebokor-látomásnál kinyilatkoztatott isteni tulajdonnevet („Én vagyok az, Aki vagyok” Kiv 3,14).Az Újszövetségben viszont Jézust illeti az Úr megszólítás. Péter ezt most még nem hangsúlyozza, de a következő percekben már föl fogja fedni az egyik legszentebb tudnivalót, a mi Urunk Jézus Krisztus titkát. Így vezeti be a róla szóló szentbeszédjét, és kellő ószövetségi alátámasztással elindíthatja a hallgatók meggyőzését. Nagy szükség is volt erre, mert hiszen Jézust mint csalót ítélték el a zsidó vezetők, és a nép megszokta, hogy nekik hinni kell. Péternek tehát nagyon megfontoltan kellett beszélnie, nem elriasztani hallgatóit, hanem logikusan rávezetni a színtiszta igazságra.