Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Miserend

Jézus szeretünk Téged!
Jézus,te bűneinkért a keresztfán haltál. A bűnt, akár gondolattal, akár szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtük is el, Isten szívesen megbocsátja, ha bevalljuk és őszintén megbánjuk. Minden bűnnel Istent bántjuk meg közvetlenül vagy közvetve. Isten végtelenül szent és végtelenül jó, szeretete maradéktalan, egész működésével a javunkat akarja, ezért nagyon fáj neki a hálátlan, sértő magatartás, a bűn. A fájdalma különösen akkor nagy, ha valaki súlyos dologban gonoszságból elszánt akarattal, teljes tudattal vétkezik és rosszulesik neki a gyengeségből elkövetett bűn is. A jóvá tevő bánatnak a lényege a vétek felett érzett fájdalom és a megújított szeretet. Ezért mondjuk a bánatima kezdetén: „Istenem, szeretlek Téged, ezért szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.” Mi a bűnbocsánat szentsége? A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a pap Istentől kapott hatalmával megbocsátja a keresztség után elkövetett bűnöket. Ez is szentség, tehát látható jel, amelyet Jézus kimondottan arra rendelt, hogy a keresztség után elkövetett bűnöket törölje el. A keresztség előtt elkövetett bűnöket a keresztség szentsége törli el az eredeti bűnnel együtt. Van-e hatalma Jézusnak a bűnök megbocsátására? Ezt a kérdést az Ószövetség hivatalos képviselői vetették fel Jézus nyilvános működésének elején. Négy férfi cipelte Jézus elé béna barátját. Testi gyógyulását remélték Jézustól.„Jézus pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: Ember! Bocsánatot nyertek bűneid. Az írástudók és farizeusok erre tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten? Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani, Bocsánatot nyertek bűneid, vagy azt mondani: Kelj föl, és járj. Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani – így szólt a bénához -: Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. Az mindjárt fölkelt a szemük láttára, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és hazament. Erre elcsodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták: Ma csodálatos dolgokat láttunk”(Lk 5,20-26) a bűn állapota láthatatlan. Jézus hatalma is az. Ezért kellett Jézusnak előbb kijelenteni, hogy megbocsátotta a bűnöket, azután egy látható gyógyítással igazolni a láthatatlan bűnbocsánat megtörténtét. Miért bocsáthatja meg Jézus a bűnöket? Mert Ő Isten, és mert megváltó szenvedéseivel és kereszt-halálával kiérdemelte minden bűn bocsánatát. Ezt érzékeltette halála előtt közvetlenül, amikor a bocsánatot kérő jobb latornak teljes bűnbocsánatot adott: „Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban!”(Lk 23,43) A papok honnan kapták a bűnbocsátó hatalmat? Jézus húsvétvasárnap este megjelent tanítványainak. Így szólt hozzájuk: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Amikor ezt mondta, rájuk lehelt és így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak” (Jn 20,21-23) Mennybemenetele előtt pedig ezt parancsolta tanítványainak: „Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell és harmadnapon feltámadnia halottaiból.A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek”(Lk 24,46-49) Nem a bűnbocsánat szentségétől kell félni, hanem a bűn elkövetésétől. Bűnbánó lélekkel, a javulás szándékával kell felkészülni a szentgyónásra. Össze kell gyűjtenünk bűnünket, a halálos bűnöket fajtájuk és számuk szerint. A bűnöket őszintén bánni kell. Ha készakarva kihagyja a gyónó csak egy halálos bűnét is, érvénytelen a szentgyónás. Ezt mondjuk szentségtörésnek. Ha valaki kifelejt a bevallásból halálos bűnt, a bűnei meg vannak bocsátva, a kifelejtett is,de a legközelebbi szentgyónásban meg kell mondani, hogy ezt a bűnt legutóbb kifelejtettem a bűnbevallásból. Meg kell mondani a súlyosbító körülményeket is.(ha szülőjét bántja meg valaki készakarva, hozzá kell tenni: szülőmet bántottam meg.) A bűn istenbántás. A társadalmi laza megítélés nem mentesít senkit.
Szentmisét akarok ünnepelni
Szentmisét akarok ünnepelni és bemutatni a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét a szent római egyház rítusa szerint, a mindenható Isten és az egész győzedelmes udvartartás dicsőségére, a magam és az egész küzdő udvartartás javára, mindazokért, akik magukat általában vagy kifejezetten imáimba ajánlották, és a szent római egyházkedvező fennállásáért. Ámen. Békességes örömben, életünk megjobbításában, az igaz bűnbánatalkalmában, a Szentlélek malasztjában és vigasztalásában, a jócselekedetek állhatatos végzésében részeltessen minket a mindenható és könyörületes Isten. Ámen.„Vegyétek, ez az én testem ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik”(Mk 14,22.24) Az Ószövetségben a felebaráti szeretet parancsa így szólt: „Szeresd felebarátodat, mint te magadat!” (Lev 19,18) Jézus így emeli magasra a mércét: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt”(Jn 13,34-35)

BELVÁROSI FERENCES TEMPLOM SZOLGÁLATI RENDJE

SZENTMISÉK IDŐPONTJA

Hétköznap: 6, 8, 10, 11, 18,30

Vasárnap: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18,30, 20

 GYÓNTATÁS IDŐPONTJA:

Hétköznap: 8-12; 16-19

Vasárnap: 8-12; 16-19

Elsőpéntek: 6-12; 16-19

KÖZÖS ZSOLOZSMA A HÍVEKKEL

Hétköznap: Laudes 7,30

Litánia: minden nap 18 óra 15 perckor

Vasárnap: Vesperás 19,30

SZENTSÉGIMÁDÁS

Elsőcsütörtök: 17,30

BŰNBÁNATI IGELITURGIA

Első pénteken: 17,30

Keresztút 17,30

MINDEN SZERDÁN

Szentmise után "ferences imaóra, Vesperas

RÓZSAFŰZÉR

Mindennap: 17,40

LITÁNIA

Mindennap:18,15