Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

A Megváltó adventje - A megváltás előkészítése

Az Atyaisten megkezdte a megváltás előkészítését. A Megváltónak az ősbűnt elkövető ősszülők törvényes utódjának kell lenni, hogy az a kiengesztelő áldozat, amit bemutat az ősbűnnel Istent súlyosan megsértő emberek jogutódjaként, érvényes legyen. Az ősbűnt követő bűnöket az elkövetők helyett szenvedők kínszenvedése, illetőleg az értük járó büntetéseket is jogutódok viseljék. Ezt a töméntelen bűntömeget emberek nem tudják leróni. Ezért kellett az Atyának saját Fiát, a Második Isteni Személyt megkérni, hogy ne csak istenemberi ősminta legyen mind az angyalok, mind az emberek teremtéséhez, hanem a megváltás rettenetes szenvedéseit is vállalja el. Ezt fejezte ki az Ábrahámnak adott áldás: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” (Ter 12,1-3) Ezért imádkozik Jézus Krisztus Anyaszentegyháza alapítójának földi születésünnepe előtt két nappal: „Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit megígértél” (Az imaórák liturgiája, I.313) A Hiszekegy imádságban Isten kijelenti: „Ő (a Szentlélek) szólt a próféták szavával”, Izajást idézzük: „Hallgassatok rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! Emeljétek tekinteteteke a kősziklára, amelyből kivágtak benneteket, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket! Nézzétek atyátokat, Ábrahámot, és Sárát, aki a világra hozott titeket; mert egészen egyedül volt, amikor meghívtam, de megáldottam és megsokasítottam. Siont megvigasztalja az Úr, megvigasztalja minden romját.Pusztaságát olyanná teszi, mint az Éden, és sivatagját hasonlóvá az Úr kertjéhez. Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és dicséret szava zeng. Figyeljetek ide, nemzetek, hallgassatok rám, ti népek! Mert tőlem származik a törvény, és az én igazságom lesz a nemzetek világossága. Hamarosan elérkezik igazságosságom, és szabadításom felragyog, mint a fény, karom ítéletet tart a népeken. A szigetek bennem bizakodnak, és karom erejébe vetik reményüket. Emeljétek föl tekintetetek az égre, és nézztek a földre le! Bizony szétoszlik az ég, mint a füst, a föld mint a ruha úgy elavul, és lakói elenyésznek, akár a féreg. De szabadításom örökre megmarad, és igazságomnak nem lesz vége soha. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, ki szívében vieli tanításom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, és ne esetek kétségbe szidalmaik miatt. Mert moly emészti meg őket, mint a ruhát, és mint a gyapjut, féreg pusztíta el őket. De az én igazságom mindörökre megmarad, szabadításom nemzedékről nemzedékre. Kelj föl, kelj föl! Költözz erőbe, karja az Úrnak. Kelj föl, mint a hajdankor napjaiban, mingt a régmúlt nemzedékek idején.. Vajon nem te hasítottad ketté Rahábot, és nem te döfted keeresztül a sárkányt? Nem te szárítottad ki a tengert, és a hatalmas örvény vizét, hogy úttá változtasda teger mélyét, és megváltottjaid átkelhessenek rajta? Most visszatérnek az Úr megváltottjai, és dicséretet zengve érnek a Sionra. Örök vidámság lesz az arcukon; öröm és ujjongás kíséri őket, a fájdalom és a sóhaj megfutamodik” (Iz 31,1-11) Figyelj ide, választott népem, hallgass szavamra, én nemzetem; Közel van már az én igaz Gyermekem, készen áll, hogy téged üdvözítsen. Íme, eljönnek, és dicséretet zengve városomba igyekeznek mindazok, akik szabadulást keresnek” (Iz 51,4-5; 35,10) „Testvéreim! Az Isten egy, akit a Szentírásból ismerünk meg. Ismerjük meg mindazt tehát, ammit a Szen tírás tanít, és tanuljuk meg, amit hirdet! Úgy higgyünk az Atyában, ahogyan azt ő akarja, és úgy dicsőítsük meg a Fiút, ahogyan az Atya akarja, és úgy fogadjuk a Szentlelket ajándékul, ahogyan az Atya akarja nekünk adni. Ne a mi tetszésünk szerint!” (Szent Hippolytus Noétus eretneksége ellen)