Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

A Megváltó adventje - A júdeai Betlehemben

„Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.Ennek hallatára Heródes megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.Júda Betlehemében – válaszolták,- mert így jövdendölt a próféta:Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled születik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Erre Heródes titokban magáhozhivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: Menjetek,mondta,s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Azok meghallgatták a királyt és útra keltek.S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek az Úr angyala, s et mondta neki:Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni. Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr:Egyiptomból hívtam az én Fiamat.(Mt 2,1-15) A zsidó nép 430 évet töltött Egyiptomban.Jákob, József nevű fia, a hét éves aszály idején Isten irgalmából meg tudta menteni az egész országot az éhhaláltól, sőt tudott segíteni az idegeneken is, majd Egyiptomba mentette édesapját és egész családjával együtt. Később,az új fáraó alatt már semmit sem tudtak Józsefről, de nagyon féltek az idegenektől, akikkel rabszolgaként bántak.Isten Mózes vezetésével kimentette népét. A Sínai hegynél szövetséget kötött velük, és egyenesen az Ígéret földjéhez vezette őket. Ez Jézus születése előtt 1250 évvel korábban történt. Akkor ért oda Ábrahám népének legalább másfél milliós népe, miután a Jordán és a Földközi tenger keleti partján élők sorsa beteljesedett és Isten saját választott népének ajándékozhatta Ábrahám annyira áhított örökségét.Az első alkalommal tíz hírszerző előbb dicsérte a bejárt földet, aztán tízen hazug a beszámolót tartottak, nyiltan szidalmazva Mózest és Áront: az a nép megeszi a mi kis népünket. Ekkor az Úr visszaparancsolta engedetlen népét a sivatagba, amíg kihal a lázadók felnőtt csoportja, és új, fiatal népe kapja Urától az örökös hazát. Most tehát Moáb síkságán erőt gyűjt a megifjodott zsidóság. A király rémüldözik: Nem tudom megvédeni országomat. Hívjátok ide Bálám prófétát, átkozza meg őket, hogy kiirthasam valamennyit. Bálám az igaz Isten prófétája vonakodik. Végül odamegy, de a hegyről átok helyett áldást mond a völgyben pihenő népre: „Így beszél Bíleam, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetű ember. Így beszél, aki felfogja Isten szavát, birtokolja a Magasságbeli tudását, látja a Mindenható arcát. Istentől kap választ, a szeme megnyílik: Látom, de nem most, látom, de nem közelről. Csillag tűnik fel Jákob törzséből, jogar sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet fiainak koponyáját. Edom idegen birtok lesz, és Szeír meghódított ország. Izrael kiterjeszti hatalmát. Jákob uralkodik ellenségein, elpusztítja az Arból menekülőket. (Szám 24,15-19) A Moábi király dühöng. Bileám hazaindul a Tigris és az Eufrátesz vidékére. Otthon is elmondja a nagy hírt: Jön a Messiás.Izrael népéből születik. Király lesz. Három csillag együttállása jelzi a jöttét: a Jupiter, Saturnus és Uranus. Ezerkétszáz évig lesik utódai otthon, de amikor az együttállás megtörtént, másfél évet vártak, majd boldogan ünnepeltek. A kis Jézus Egyiptomban él, sajnálva a kortárs kis vértanúkat.