Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Regula

1. "Melyik regula?"
Szent Ferenc Végrendeletében olvassuk: "És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. És kevés és egyszerű szóval írásba foglaltattam ezt, a pápa úr pedig megerősítette számomra." (14-15). Ez a megerősítés a történetírók szerint 1209-ben játszódott le, a Rendben élő hagyomány szerint április 16-án. Ekkor nyerte el Ferenc a "Pápa Úrtól" A jóváhagyást közösségének akkor még bizonyára csak alapjaiban felvázolt életmódjára. A későbbi kutatás a "protoregula" szakkifejezést használja erre az iratra, amely nem maradt fenn. Nem maradt fenn, mert, ahogy a közösség létszámban fejlődött (mégpedig robbanásszerűen), funkciói kialakultak, arculata markánsabb lett, úgy az életforma leírását is egyre inkább pontosítani kellett. Az egyik korabeli életrajz szerint Ferenc "több regulát készített és próbált ki, mielőtt elkészítette volna azt, melyet végül is örökül hagyott a testvérekre" (3Társ 35). Mégis, a Renden belüli és kívüli források mindig "a" reguláról beszélnek, és azzal sem törődnek, hogy pontosítsák, melyik állapotára gondolnak. Mindenki feltételezi, hogy a regula régebbi és újabb változatai folytonosságban és azonosságban állnak egymással. Ferenc közösségének mindig volt Regulája, ez alapvonalaiban mindig azonos volt az 1209-ben jóváhagyottal, de fejlődött. Ami végül fennmaradt, és amit ma is Regulánkként tisztelünk, az egy 1223. november 29-i dátummal keltezett bulla III. Honóriusz pápa részéről, amely Ferenc Reguláját az Egyház tekintélyével hivatalosan odaadja a rendi közösségnek. Fennmaradtak azonban előző változatok is, amelyek tanúsítják, ahogy Ferenc és a közösség az életének tanulságai alapján folyamatosan dolgozott a maga reguláján. Fennmaradt egy 1221-es teljes változat, amelyet átdolgozásra a római Curia visszaadott Ferencnek, továbbá egyéb töredékek a regulakülönböző szövegállapotaiból. Ami 1223-as dátumot visel, és amelyet "a" Regulának ismerünk ma, nem csupán egy értékes szövegemlék vagy egy száraz jogi dokumentum. Maga Szent Ferenc - kortárs tanúság alapján - "úgy jellemezte a Regulát, mint az élet könyvét, az üdvösség reményét, az evangélium foglalatát, a tökéletesség útját, a paradicsom kulcsát, az örök szövetség okmányát. Ezért megkívánta, hogy mindenkinek legyen belőle egy példánya, mindenki kívülről tudja, s az unalom elűzésére s a tett eskü emlékének az ébrentartására sohase szűnjék meg belsejében foglalkozni vele. Legyen mindig szinte a szemük előtt, hogy irányítsa viselkedésüket, sőt mi több, vele kell, hogy meghaljanak." (2Cel 208)
2. A regula és a rendalapítás
Az a feladatom, hogy ma erről a Reguláról beszéljek. Először is szeretném tisztázni a Regula és a Rendalapítás, tehát az idei 800. évforduló viszonyát. Amikor az évfordulók ünneplése szokásává lesz az európai kultúrának, a ferences rend is meghatározza a maga alapítási dátumát. Sokatmondó, hogy erre nem a Regula végső pápai jóváhagyásának dátumát választja (1223. nov. 29.), hanem az első, szóbeli jóváhagyásét, 1209. április 16-át. Ennek egyik oka, hogy 1215-ben a IV. Lateráni zsinat megtiltja új szerzetesi regulák írását, és az ezután létrehozandó szerzetesi közösségeknek a régi regulák: Vazul, Ágoston, Benedek regulája közül kell valamelyiket magukra vállalniuk. Az 1209-es szóbeli jóváhagyás azonban hivatkozási alap volt Szent Ferenc számára, hogy 1223-ban még jóvá tudjon hagyatni egy új regulát a pápával. A Rend ezért is 1209-hez köti alapításának dátumát, amelyet 1909-ben és 1959-ben már tudatosan, a kornak megfelelő külsőségek között, nyilvánosan is ünnepelt. Magát az alapítást azonban, mint láttuk a Végrendelet szavaiban, Ferenc nem köti évszámhoz, hanem döntő eseményekhez: a testvérek köréje gyűlése, az Úrtól kapott inspiráció az evangéliumi életformára, ennek egyszerű írásba foglalása és a pápai megerősítés. Amióta a Rend 2005-ben megkezdte a felkészülést az idei évfordulóra, az eltelt időszakban Ferenc megtérésének szinte minden mozzanatához egy-egy 800. évfordulót kötnek.