Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok

21.Zsoltár 
A szenvedő Megváltó

Én Istenem,én Istenem,miért  hagytál el engem?
Messze van szabadulásom jajjaim szavától.
Istenem, napestig kiáltok,és te nem hallod éjszaka,
És nincsen megnyugvásom.
De te vagy a Szent, ki Izrael dicsőségében lakozol.
Benned reméltek atyáink,
Reméltek és megszabadítottad őket,
Hozzád kiálltottak és megmenekültek
benned reméltek és meg nem szégyenültek.
Én, pedig féreg vagyok már és nem ember
Emberek gyalázata, a nép megvetettje.
Akik csak láttak, kinevettek engem,
Ajkukat biggyesztve fejüket csóválták:
„Az Úrban remélt, ragadja ki ő!”
Szabadítsa meg, hiszen kedveli őt”
Mert te hoztál ki engem anyám méhéből
Én reménységem,
Anyám kebelétől rád bíztam magam, mióta megszülettem
Születésemtől fogva te vagy én Istenem
Ne légy messze tőlem
Mert a szorongatás itt van
És nincs, aki segítségem legyen.
Borjak sokasága vett körül
Básán bikái megkörnyékeztek engem.
Rám tátották a szájukat
Mint a prédáló és ordító oroszlán
Miként a víz, kiöntettem
Elszakadoztak egymástól összes csontjaim.
Olyan lett bennem a szívem, mint az olvadó viasz
Kiszáradt, mint cserép az ínyem
nyelvem a torkomhoz tapadt
és a halál porába vezettél engem.
Kutyák falkája vett körül
A gonosztevők gyülekezete ellepett engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat
És megszámláltam minden csontomat.
Ők pedig szemléltek és őriztek engem
Elosztották maguk között ruhámat
És köntösömre sorsot vetettek.
Te pedig, Uram, ne légy messze tőlem
Én erősségem, siess segítségemre.
Ragadd el a kard élétől életemet
És a kutya szájából egyetlen lelkemet.
Ments meg engem az oroszlán szájából
És az egyszarvúaktól gyöngeségemet.
Hirdetni fogom nevedet testvéreimnek
Az Egyházban dicsérlek Téged.
Kik félitek az Urat, dicsérjétek Őt.
Jákob minden ivadéka, dicsőitsétek őt.
Félje őt Izraelnek minden ivadéka
Mert nem vetette, meg és nem nézte le
A nyomorult szegényt
És nem fordította el az arcát tőle
És meghallgatta, mikor hozzá kiáltott.
Nálad van dicséretem a nagy Egyházban
Az Őt félők színe előtt megteszem fogadalmaimat
Esznek a szegények és jóllaknak
És dícsérik az Urat, kik keresik Őt
Éljen a szívük örökkön örökké!
Megemlékeznek az Úrról és megtérnek hozzá
A föld minden határai
S imádva borul le előtte
A nemzetek minden családja.
Mert az Úré az ország
S Ő uralkodik a nemzeteken.
Egyedül Őt imádják mind, kik a földben alszanak
Leborulnak előtte mindnyájan
Kik alászállnak a porban.
És az én lelkem Őneki él
És ivadékom néki szolgál.
Hirdetni fogják az Úrról az eljövendő nemzedéknek
És elmondják igazságát a népnek, mely megszületik.
Ezek az Úrnak művei!


6. Zsoltár
első bűnbánati zsoltár


Uram, ne haragodban vádolj engem
És ne búsulásodban fenyíts meg engem!
Könyörülj rajtam,Uram,mert beteg vagyok
Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek csontjaim.
És a lelkem is megzavarodott nagyon, de
Te Uram hol vagy?
Térj vissza hozzám, ragadd ki a lelkemet
Üdvözíts engem, hiszen Te irgalmas vagy.
Mert a halálban nincs, aki megemlékezne Rólad
És az alvilágban ki áldana téged.
Jajgatva gyötrődtem,
Éjszakákon át verítéktől ázott az ágyam
Könnyeim csurogtak fekhelyemre.
A keserűség elvette látásomat
öreg ember lettem ellenségeim között.
Távozzatok tőlem mind, akik gonoszat cselekedtek
Mert az Úr meghallgatta sírásom szavát.
Az Úr meghallgatta könyörgésemet
az Úr az én imádságomat elfogadta.
Piruljanak és szégyenüljenek meg összes ellenségeim
Hátráljanak meg és égjen az arcuk hamar.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak
És Szentlélek Istennek
Miképpen kezdetben, most és mindenkor
És mindörökkön örökké, amen.


31.Zsoltár
második bűnbánati zsoltár

Boldog, akinek megbocsáttatott a gonoszsága
Akinek eltakartatott a bűne.
Boldog ember, kinek nem számítja be vétkét az Úr
S kinek lelkében nincsen álnokság
Mivel elhallgattam, elsorvadtak csontjaim
És sóhajtoztam egész nap.
Mert éjjel és nappal rám nehezedett a kezed
Kiszikkadt erőm a nyári hőségben.
Akkor megvallottam Neked a bűnömet
És vétkemet nem rejtettem el:
Mondtam: ”Vádat emelek gonoszságom miatt az Úrnál!”
És te megbocsátottad bűnöm rosszaságát.
Ezért szól hozzád minden szent az alkalmas időben.
És vizek áradatában őt nem éri veszedelem.
Te vagy menedékem, a szorongatástól megörzöl engem
És üdvösséged örömével veszel körül.
Értelmet adok neked és megmutatom az utat melyen, járj
Mindig rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek, mint a ló meg az öszvér esztelenek
Melyek nem engedik, hogy fölszerszámozzák őket.
Sok fájdalma van a gonosznak
De az Úrban remélőt irgalom övezi.
Örvendjetek az Úrban és ujjongjatok, ti igazak
És benne dicsekedjetek mind, egyenes szívűek.


37. Zsoltár
harmadik bűnbánati zsoltár

Uram, ne haragodban vádolj engem és ne búsulásodban fenyíts meg engem,
mert nyilaid belém fúródtak és rám nehezedett a kezed.
Méltatlankodásod miatt nincs épség a testemben bűneim láttán nincs béke a csontjaimban.
Mert gonoszságaim a fejemre nőttek és súlyos teherként agyonnyomnak engem.
Kéklő sebeim lüktetnek és mérgesednek ostobaságom miatt.
Meghajlottam és meggörnyedtem teljesen szomorúan járok-kelek egész nap.
Mert ágyékom telve van gyulladással és nincs egészsége a testemnek.
Bajban vagyok és megalázódtam nagyon csak jajgatok szívem fájdalmában.
Uram, te ismered minden vágyamat és jajgatásom nincs rejtve előtted.
A szívem vergődik, erőm elhagyott a világ elsötétült előttem.
Barátaim és ismerőseim közelembe se jönnek Rokonaim megálltak a távolban.
És hurkot vetettek elém, kik életemet keresik
Rosszakaróim összebeszéltek,
És egész nap csapdákon törik a fejüket.
Én meg, mint a süket, nem hallottam, s mint a néma, nem nyitottam meg a számat;
Lettem, mint az ember, aki nem hall kinek védekező szó nincs a száján.
Mert tebenned reméltem, Uram te meghallgatsz, én Uram, Istenem.
Mert mondtam: Ne örvendjenek fölöttem, ha megbotlik a lábam, nagyokat ne szóljanak.
Mert esendő vagyok én és fájdalmam mindig a szemem előtt van.
Mert hirdetem a gonoszságomat és aggódom a vétkem miatt.
Ellenségeim pedig élnek és erősek megszaporodtak, kik gonoszul gyűlölnek engem
Rosszal fizetvén a főért rágalmaznak  mert én a jót követtem.
Ne hagyj el engem, Uram én Istenem, ne távozz el tőlem.
Siess az én segítségemre Uram, én üdvösségem.


50.Zsoltár
negyedik bűnbánati zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten, a te irgalmasságod szerint
és  a te könyörületességed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.
Moss meg engem teljesen az én gonoszságomtól és bűnömtől tisztíts meg engem.
Mert én gonoszságomat beismerem és a bűnöm előttem áll szüntelen.
Ellened, csak teellened vétkeztem és rosszat előtted cselekedtem,
hogy igaznak bizonyulj ítéletedben és méltányos légy végzésedben.
Mert íme, gonoszságban nemzettek engem és bűnben fogant engem az én anyám.
Mert íme, te a szívbéli igazságot szereted és a rejtekben megmutattad nekem a bölcsességet.
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál
Halljak örömöt és vigasságot tőled és ujjongani fognak csontjaim, melyeket összetörtél.
Fordítsd el arcodat bűneimtől és töröld el minden gonoszságomat.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten és az erős lelket újítsd meg bensőmben.
Ne vess el engem arcod elől és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Add vissza nékem üdvösséged örömét és készséges lélekkel erősíts meg engem.
Tanítani fogom a gonoszokat utaidra és a gonoszok majd megtérnek hozzád.
Szabadíts meg a vértől, Isten, üdvösségem Istene
 és nyelvem ujjongani fog igazságodban.

Nyisd meg, Uram, ajkaimat és a szám hirdetni fogja dicséretedet.
Mert nem az áldozatban leled gyönyörűségedet
s ha holokausztot ajánlanék föl, nem tetszenék neked.
A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat
a megtört és megalázkodott szívet, ó Isten, meg nem veted.

Légy jóságos Sionhoz jóakaratod szerint
hogy fölépüljenek Jeruzsálem falai.
Akkor majd igaz áldozatot,
fölajánlást és holokausztot mutatunk be neked
és borjakat áldoznak oltárodon.
Azok elpusztulnak, te pedig megmaradsz, minden, mint a ruha
elenyészik köpönyegként cseréled őket,s azok változnak.
Te pedig ugyanaz maradsz és éveid nem fogynak el.
Szolgáid fiai lakni fogják a földet és ivadékuk erős lesz előtted.


101. Zsoltár
ötödik bűnbánati zsoltár
 
Uram, hallgasd meg az én imádságomat
És kiáltásom jusson eléd.
Ne rejtsd el előlem arcodat
Amikor csépelnek engem, hajtsd hozzám füledet.
Amikor segítségül hívlak
Gyorsan hallgass meg engem
Mert napjaim elenyésztek, mint a füst
és csontjaim kiszáradtak, mint a cserép.
Mint a fű, ellankadt és elszáradt
a szívem még kenyeremet enni is elfeledtem.
Jajgatásom miatt csontomra aszott a húsom.
Olyan lettem, mint a pusztai pelikán
Mint éjszakai bagoly a romok között.
Virrasztottam s lettem,mint magányos veréb a háztetőn.
Egész nap gyaláznak ellenségeim
Lázadozva összeesküdtek ellenem.
Mert a hamut úgy ettem, mint a kenyeret
És könny vegyült az italomba
Haragod és dorgálásod miatt
Mert fölemelvén földhöz csaptál engem.
Napjaim elhanyatlottak, mint az árnyék
s én, mint a fű elszáradtam.
Te pedig, Uram, örökre megmaradsz
emlékezeted él nemzedékről nemzedékre.
Te fölkelvén megkönyörülsz Sionon, mert itt az idő,
hogy megkönyörülj, rajta mert eljött az idő;
mert szolgáidnak tetszettek annak kövei és megkönyörültek romjain.
És félni fogják a nemzetek a te nevedet, Uram
és a föld összes királyai a te dicsőségedet.
Mert fölépítette az Úr Siont és megjelent a maga dicsőségében
Meghallgatta a nyomorultak imádságát
és nem vetette meg könyörgésüket.
írassék le ez az eljövendő nemzedéknek s a nép,
mely születik, dicsérni fogja az Urat.
Mert letekintett magasságos szentélyéből
az Úr letekintett a mennyből a földre, hogy
hallja a béklyóba vertek jajszavát és föloldja a halál fiait;
hogy hirdessék a Sionon az Úr nevét
és az Ő dicséretét Jeruzsálemben, amikor majd összegyűlnek
a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgáljanak.
Útközben alázta meg az én erőmet megrövidítette napjaimat.
Azt mondom majd, én Istenem, ne vígy el engem
napjaim félidejében nemzedékről nemzedékre tartanak a te éveid.
Kezdetben alapoztad meg a földet és a te kezed munkája az ég.


129. Zsoltár
hatodik bűnbánati zsoltár


 A mélységből kiáltottam hozzád ó Uram
Uram hallgasd meg az én szómat.
Legyenek a te füleid figyelmesek
Az én könyörgésem szavára.
 Ha gonoszságokat számontartod Uram
Uram ki áll meg akkor Teelőtted?
Mert tenálad irgalmasság van
Hogy féljünk téged.
Tebenned reméltem Uram
Az ő igéjére várt a lelkem
Jobban, mint az őrök hajnalban
Jobban, mint az őrök hajnalban
Reméljen Izrael az Úrban
Mert az Úrnál irgalmasság van
És bőséges nála a megváltás.
És ő maga váltja mg Izraelt
Minden gonoszságtól.


142 zsoltár.
hetedik bűnbánati zsoltár

Uram hallgasd meg az én imádságomat
Vedd füledbe könyörgésemet, mert igaz vagy
Hallgass meg engem, mert igazságos vagy.
És ne szállj perbe a te szolgáddal
Mert élő ember nem lehet igaz a te szemed előtt.
Mert az ellenségüldözőbe vette lelkemet
A földre teperte életemet
Sötétségbe taszított, mint a rég megholtakat.
És szorongás fogta el a lelkem
Elszorult bennem a szívem.
Megemlékeztem a régmúlt napokról
És tetteidről elmélkedtem.Kitártam feléd a karomat
L
elkem, mint a szikkadt föld szomjazik utánnad.
Sietve hallgass meg engem Uram
Elfogyott a lélegzetem.
Ne rejtsd el előlem arcodat
Nehogy olyan legyek, mint a sírba szállók.
Engedd, hogy már reggel halljam irgalmasságodat
Hiszen benned reméltem.
Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak
Mert hozzád emelem az én lelkemet
Ragadj ki ellenségeim közül
Istenem hozzád menekültem.
Taníts meg rá, hogy akaratodat megtegyem
Mert Istenem vagy te.A te jó lelked vezessen tágas mezőre
A nevedért Uram, adj nekem életet.
Igazságodban vidd ki életemet a szorongatásból
És irgalmasságodban szórd szét ellenségeimet
Veszejtsd el azokat, kik a lelkemet csépelik
Hiszen a te szolgád vagyok.