Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Ősi Advent - December19.

Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a tömjénoltár jobb oldalán”
„Volt Heródesnek, Júdea királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából Felesége Áron leányai közül volt, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és igazsága szerint. De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet magtalan volt, és már mindketten előrehaladott korban éltek”(Lk 1,5-7) Lukács művelt görög orvos volt. Megismerkedett a kereszténységgel. Megszerette tanítását. Mivel görög származású olvasói nem ismerték a zsidó vallást és történelmet, elhatározta, hogy elutazik Palesztínába, ott utánajár az eseményeknek, az ószövetségi háttérnek is. Megszokta, hogy a birodalmi történetírók is pontosak voltak, neki ebben a sokkal fontosabb ügyben, az egyetlen komoly vallásban, még jobban kell ügyelnie az események előadásában a történelmi igazságra, mert ez a hihetőség alapja. Ezért kezdi Jézus előfutárának történetével a Megváltóról szóló művét. Bemutatja nemzetének az egy igaz Istennek a papját, a szolgálati helyet, a templomot, az ottani tömjénoltárt, a szervezett istentiszteleti rendet. Szól az öreg pap és felesége életének nagy. keservéről, a gyermektelenségről. Ezután az igaz vallásra tereli a szót. Az egy, igaz Isten, a világ teremtője, aki végtelen messze, a mennyországban lakik, ottani udvarából elküld egy főangyalt oda a templomba a szolgálatban álló idős paphoz. Zakariás ugyanis feleségével együtt rengeteget imádkozott, hogy az Úr áldja meg őket fiúgyermekkel, aki majd tovább örökíti a család papi tisztségét. Most sokkal nagyobb eseményt közöl az angyal. Végre megszületik a várva-várt gyermek, aki ugyan nem fog szolgálni a templomban, de a Megváltó eljövetelének előfutára lesz. Próféta, mint amilyenek régen sokan éltek Isten küldötteként. Azok közül többen éppen a Megváltó eljöveteléről hoztak fontos üzeneteket. Zakariás eljövendő fia nagyobb lesz, mint amilyenek a régi próféták voltak, mert ők nagyon messziről jövendöltek a megváltás Szolgájáról, Zakariás fia pedig saját maga látni fogja közelről, be is mutatja hallgatóinak. Teszi ezt az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájának, a tüzes szekéren elevenen égbe ragadott Illésnek szellemével és erejével. Ez a nagy kitüntetés ér téged, Zakariás pap öregségedben! Zakariás, aki először megijedt az angyaltól, mert a zsidó nép hiedelme szerint az angyal az élőkért jön, hogy a másvilágra vigye a lelküket, most hirtelen felocsúdik a sok csodálatos dolog hallatára. Ellenvetést tesz: „Hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előrehaladott már napjaiban”: (18) Ezek a szavak nagyon megbántották az angyalt, ezért nem Istent kéri, hogy tegyen igazságot számára a hitetlenkedő öreg pappal szemben, hanem maga erejével büntet. „Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy beszéljek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked. De íme, megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyek a maguk idejében beteljesednek”(19-20) Több, mint ezer éve maga a Mennyek Királynője jött el a magyarok fejedelméhez, Gézához, és ígérte meg, hogy fia születik. Király lesz az a fiú, kormányozza a magyar népet. Jézusért sok jót tesz, ezért az Ő Édesanyja Nagyasszonya, védője lesz népünknek. Ezer évig nem is volt végzetes baj. Most sokakban elhalt a hit. Nem kellene visszatérni Hozzá?