Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Az Atya, a Fiú lelke - Tizennyolcadik elmélkedés

A Szentlélek működése az Egyházban: Péter és utódai Mindig fontos volt, Jézus életében, hogy tanítványai érezzék, lássák, hogy mindig az Atya szándékai szerint cselekszik, és ezt fogja tenni mennybemenetele után is. Amikor ezt kívánta megmutatni, hogy tanítványai nyugodtan nézzenek az ismeretlen jövő elé, akkor feltette a kérdést: „Ti mit mondotok, ki vagyok? Simon Péter válaszolt: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek rajta erőt” (Mt 16,15-18) Amikor meghalt XIII. Leó pápa, mindenki a helyettesét, Rampolla bíborost látta alkalmas utódnak. A konklávén a szavazatok az ő neve mellett szaporodtak, de az osztrák császár megbízottja bejelentette császári vétót. A bíborosok a joghoz alkalmazkodva a velencei pátriárkát, Giuseppe Sarto neve mellé adták szavazataikat. Hiába könyörgött nekik, hogy ne tegyék: Nem vagyok rá alkalmas! A Szentlélek döntött: a szavazatok 2/3 + 1-nél álltak. A bíboros dékán Giuseppe Sarto elé vonult, feltette az előírt kérdést: „Elfogadod?” A Szentlélek ösztönzésére ezt válaszolta:”Accepto in crucem” (Keresztként elfogadom) Az első rendelkezése volt: megsemmisítette az osztrák császári vétójogát.Ugyanígy megreformálta az egyházi zenét, és elrendelte a franciák görcsös tiltakozása ellenére: „A gyerekek, ha meg tudják különböztetni az egyszerű kenyértől Jézus Szent Testét, bármily fiatalon áldozhatnak” Igazi reform pápa lett. Viszont belehalt a valós gonoszságba: „A gyermekeim ölik egymást”(1914-18)     Isten azért teremtette a világot, hogy végtelen szeretetét ne csak a Második és a Harmadik Isteni Személlyel ossza meg. Velük közölhette, odaajándékozhatta nekik a végtelen okos (mindentudó) és végtelenül hatalmas (mindenható) isteni természetet. Mint láttuk, tovább akarta bővíteni a megajándékozottak körét, mert a végtelen atyai szeretet a nem-létezőknek létet akart adni, hogy örök boldogságába, a nekik készített mennyországba gyűjthesse őket.(Mt 25,34) Ez az örök, az egyetlen csodálatos, atyai szeretet. Ezt a szeretetet akarta megmutatni a történelem minden emberének. Ezért emelte ki az általános ördögimádó tömegből Ábrahámot  és ígérte meg neki: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”(Ter 12,3c) Ezt a jövőt először azzal mutatta meg, hogy megengedte négy királynak, hogy legyőzzön öt királyt (Szodomát és szövetségeseit,Ter 14,1-11) Majd Ábrahámot ezek ellen hadba szólította, és 318 szolgájával és Isten segítségével) legyőzte  a négy királyt, kiszabadította a szodomaiakkal együtt fogságba esett unokaöccsét. Mint győztest várta és megáldotta Sálem királya és a Magasságbeli főpapja, Melkizedek. A magával hozott kenyeret és bort áldozta fel az igaz Istennek, akit már Ábrahám is imádott. Ezzel jelezte az Úr, hogy az egész emberi nemet az Ő szolgája, Egyszülött Fia váltja majd meg a sátán uralma alól. A prófétákat informáló Szentlélek Dávid királynak mondja el ezt ezer évvel Ábrahám után: „Azt mondja az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette! Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent hegyen, anyád méhétől kezdve a szent hegyen, anyád méhétől kezdve, ifjúságod hajnala óta. Az Úr megesküdött és nem bánja meg: Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint  (Zsolt 110,1-4) Dávid után 2-3 évszázaddal Izajás próféta mondja Acház nevű utódjának: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a Szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el” (Iz 7,13-14)700 év múlva „Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki:Ne félj, Mária!  Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt:Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni” (26-35) Ugyanezt írja Máté evangélista  a jegyese, József, Mária áldott állapota miatt értetlenül álló vőlegénynek: „Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala és így szólt hozzá:József, Dávid fia, ne élj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől’. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:Íme, a szűz fogan és fiút szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta.”(Mt 1,20-24a) Íme, a Szentlélek küldetése a megváltás előkészítésében.