Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Az Atya, a Fiú lelke - Tizenhetedik elmélkedés

A megváltás gyümölcseit a Szentlélek osztja szét az embereknek. A Szentlelket csak azután ismerték meg az Ószövetségben, miután Jézus a Szentháromság titkára megtanította a korabelieket. Ezért csak az Újszövetség idejéből meríthetünk biztosan néhány utalást a Szentlélek kegyelemosztásáról a szent szövegek alapján. „Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,35) „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam  köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki”(Lk 1,41-45) „Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét”. (Lk 2,25-26) – Maga Jézus szól: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy szabadulást vigyek a szegényeknek és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét” (4,18a-19) „Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a  Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” A Szentlélek húsvéti működése  Isten végtelen jóság. Az Atya öröktől fogva saját végtelen erejével birtokolja a mindentudó és mindenható isteni természetet. Ezt a kimondhatatlan kincset előbb az isteni születéssel együtt a ajándékozta oda:„Kezdetben volt az Ige. az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő  volt kezdetben Istennél” (Jn 1,1-2) Az Ige azonnal vissza is ajándékozta Atyjának. Amikor pedig immár közös kincsük volt az isteni természet, azonnal odaajándékozták közös leheléssel a Harmadik Isteni Személynek is, aki azonnal visszalehelte az Atyának és Fiúnak.1932-ben ez volt az Atya egyik legfontosabb kinyilatkoztatása: „Az Örökkévalóság vagyok, és amikor egyedül éltem, már gondoltam rá, hogy minden képességemet felhasználom arra, hogy hasonlatosságomra lényeket teremtsek. De előbb került sor az anyagi világ teremtésére, hogy ezek a lények a megélhetőségükhöz szükséges javakat megtalálják: akkor teremtettem a világot. Megtöltöttem mindazzal, amiről tudtam, hogy az embereknek szükségük lehet rá: ilyen a levegő, a nap, az eső, és sok egyéb, amikről tudtam, hogy megélhetőségükhöz szükséges” (Az Atya szól 23) Ehhez a teremtéshez azonban szükségesnek látta, hogy isteni fénye az egész világon ragyogjon. Ezért Fia felveszi előbb elhatározásban, később a valóságban is legkedvesebb teremtményei, az emberek kettős természetét, hogy mint Istenember ősmintája lehessen minden szellemi és anyagi teremtménynek. „Végül megteremtettem az embert! Meg voltam elégedve művemmel.  Az ember elkövette a bűnt, evett parancsom ellenére a tiltott fáról (Ter 2,16-17) Ettél a tiltott fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél. Az ember így válaszolt: Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt: Mit tettél? Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem” (Ter 3,11b-13) Ezért és az összes ember bűnéért kellett vállalnia az Istenembernek a kereszthalált. Megtette, de a feltámadása estjén az apostolainak és utódaiknak ezt parancsolta:„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: vegyétek a S Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akiknek megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,21-23)