Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Napi Evangélium


KATTINTS A KÉPRE

Évközi 24.hét szerda
              
1Tim 3,14-16, Lk 7,31-35
Az apostol megindokolja tanítványának közeli látogatását, el akar jutni hozzá hamarosan, de ha előre nem látott akadály jön közbe, a tanítvány akkor is tudja, „hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja” (1Tim 3,15) Nagyon bölcs gondolat volt ez is, mint az apostol minden megnyilatkozása. A jó tanítvány is rászorult újabb és újabb tudásra, de a Gondviselés tudta, hogy a késői korok keresztényei évezredek múlva mennyire örülnek, hogy az írott szavak nekünk is mennyire fontosak. A Szentlélek előtt az egész jövő világos volt. Látja a történelem minden másodpercét, hisz a mindentudó isteni természetet éppen úgy megkapta származása első percében az Atyától és a Fiútól, mint a Második Isteni Személy a születésekor. Már a levél írásakor tudta, hogy majd megtanulom a hittant, de öreg koromra is marad rengeteg új szempont, amit az istent tagadó világunkban láttat meg velem és rajtam keresztül a XXI. század híveivel az Úr és erre az írásos hagyatékra is szükségünk lesz. Legyen áldott érte Isten és a rá figyelő apostol. Lássuk, mit emel ki a kinyilatkoztatás óriási kincstárából Szent Pál! „Megvallottan nagy dolog az istenfélő élet titka: Aki megjelent testben, igazolást nyert Lélekben” (16) Ez utalás arra, hogy a mennyei angyalok teremtésük pillanatában megtudták, hogy a Második Isteni Személy az idő egy bizonyos pontjában felveszi istensége mellé az emberi természetet emberi személyiség nélkül. Ezt a felvett teremtett természetet az Isteni Személye alá fogadja, és él vele mint az összes teremtett lét ősmintájával már a megtestesülése előtt is. Majd később a megtestesülése után is, ahogy az Atya örök akarata elhozza az időpontot. Ezt az angyalok egy része elfogadta, imádását előre felajánlotta, ezért mennylakó, boldog életet kaptak jutalmul. Az angyalok másik része elutasította az Istenember imádását, mint „rangon aluli” hódolást. Ezért ők ördögként be sem juthattak a mennybe. A pokol lett otthonuk, meg átmenetileg a föld. Az idézet erre utal: az angyalok a mennyben is a földi történelemből tudják meg a tényeket. Az ő számukra igazolást nyert a kezdeti kinyilatkoztatás: Jézus megkeresztelkedése alkalmával, amikor a Szentlélek Jézus fölé szállt galamb képében és felette lebegett, amíg az Atya mennydörgő szava elhangzott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”. (Mt 3,17) Az angyaloknak megjelent emberi születésekor és a feltámadása alkalmával, mint a halálon győztes Istenember. Valószínűleg körülvették Őt mennybemenetele alkalmával is, amikor a földiektől elbúcsúzott és fölemelkedett a mennyországba. Ez tökéletes bizonyság volt nekik örökre. Ábrahám kétezer éves áldása benne teljesült: „Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége”. (Ter 12,3) Jézus parancsát teljesítették az apostolok: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik” (Mk 16,15-16) A kereszténység ismert az egész világon, mint a Názáreti Jézus vallása. Köszönjük, Istenünk és neked Szent Pál apostol a remek megfogalmazást. Köszönjük Neked, Magyarok Nagyasszonya, Szent István király és minden hívő ősünk, hogy ma is keresztény a népünk.