Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

A kereszfához megyek

A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. S ott talállak, ó Szűzanya, Fájdalom közt bágyadozva, Tőr veré át lelkedet” Mária, Joachim és Anna elsőszülött leánya tizennégy éves lehetett, amikor a mennyből küldött angyal, Gábor, betoppant szobájába, ahol imádkozott. Szent Lukács evangélista magától, Máriától értesült erről a fontos eseményről harminc-negyven év múlva. „A hatodik hónapban (az után, hogy ugyanez az angyal Jeruzsálemben járt a zsidók újjáépített templomában, hogy Keresztelő Szent János születéséről értesítse Zakariás zsidó papot, akivel nehezen tudta elhitetni, hogy aggastyánként fia fog születni kilenc hónap múlva) Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!  Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez?” (Lk 1,26-29) Mi zavarta Máriát a köszöntésben? A mennyei angyal a földre érkezik. Tudja, kihez küldetett. Megtalálta Zsidó országot, benne Galilea tartományt és Názáretet is. Láss csodát: olybá tűnik, hogy éppen a nevét nem tudja? Ezt mondta helyette: Kegyelemmel teljes. Az angyal közölni akarta vele, hogy majd másfél ezer év múlva megfogalmaznak egy nagyon szép imát. Az elejét az akkor új szerzetesek, a domonkosok írják: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes! Talán attól féltek, hogy a hívek nem tudnak arról, hogy Isten sok fontos ószövetségi embernek új nevet adott, amikor rábízott egy küldetést: Például az igaz Isten kiválasztotta Ábrámot, hogy nagy küldetésre készítse fel: térjen vissza az egy igaz Istenhez, az élő, a mennyei Istenhez. Ehhez meg kell változtatnia csúnya, bálványimádó nevét, az Ábrám-ot. Az ugyanis azt jelenti: Az én apám Rám nevű bálvány. Új nevet kapott az igaz Istentől: Áb-rahám. A sokaság atyja (leszel) Mária neve sok-mindent jelenthet, de az Istentől kapott neve: Kegyelemmel teljes, csak őt illeti, mert az ősszülők által elvesztett megszentelő kegyelmet a lelkét teremtő Istentől azonnal megkapta. Az emberek közül egyedül Ő. Soha semmiféle bűnnel nem szennyezte be ezt a nagy kegyelmet! Ne feledjük:1858 februárjában, Lourdes-ban, Bernadette sokadik kérdésére: mi a neve? ezt válaszolta: „Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás” Ezt a kegyelmet rajta kívül nem kapja meg senki. Születendő Fia halála és feltámadása után, az általa rendelt keresztség szentségében adja vissza az ősbűnben elvesztett örökségünket. Ezt a reményt sugallja Gábor angyal további beszéde: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt: Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott”(30-38) „A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek"


„Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet látni szegény jászolban. S midőn annyi ellenségek romlására esküvének, tőr veré át lelkedet” (Ho 63,2) a fölséges Isten öröktől fogva azt a csodálatos méltóságot rendelte Máriának, hogy Ő legyen a második Isteni Személy megtestesüléséhez a szinte felfoghatatlan nagyméltóságú Édesanya. Isten ezer évvel korábban közölte Dávid királlyal, hogy családjából születik a Messiás király, ezt több formában is rögzíttette a Bibliában: „Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat! Aki az égben lakik, mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk:Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen” (Zsolt 2,1-6)  „Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul” (110,1) A Szűzanya tudta azt, hogy Fia, az Istennek a Fia, végtelen nagy méltóság, mégsem követelőzik, hogy ez a méltóság a földi életében is mutatkozzék meg. Mária önmagáról sem beszélt, hogy anyai méltóságának megfelelő tiszteltet kapjon, Fiának pedig előkelőbb körülmények járnának, mint a római császárnak, hiszen az Istennek a Fia. Betlehem még Názáretnél is szegényesebb település, és ott világra jön Szent Fia. Lesz-e fogadás? Egyetlen házhoz sem tértek be szálást keresni. Megnézték a szerény fogadót: az összeírásra az adóbevallásra hazajöttek a messziről jövő elszármazottak, nekik a városon átkelve senki se ajánlott fel szállást, kimentek hát a városka széléig, és ott meghúzódtak a messze eső legelőkön tartózkodó bárányok téli szállásán. De hogy ott megszülessék a Messiás király, azt talán mégsem látták ildomosnak. Viszont Isten Fia nem kért semmit a földről, csak az Édesanyát: ezt a mennyei Atya így biztosította neki. A magyar népének, amelynek szövegét idézem, érezteti a meglepetést, hogy az ég és föld teremtője, Fia földi születését ilyen körülmények között tervezte és fogadta el. A szegények között. A második verssor azonban még megdöbbentőbb körülményekre is rámutat: Betlehemiek adnak ugyan Józsefnek iparos-munkát, bizonnyal meg is fizetik a munkadíjat, de nem ébrednek rá, kik az ott maradt vendégek. Egy éven át sem érdeklik őket a körülményeik. Amikor pedig úgy másfél évvel a népszámlálás után megérkeznek az idegen nagyurak, akkor sem rohannak a közeli jeruzsálemiek, hogy magát a csillagok királyát, a Messiást köszöntsék. A harminc-harmincöt kisfiút megsiratják, amikor Nagy Heródes, a császár helytartója megöleti az ártatlan áldozatokat, de akkor már a Megváltó más országban rejtőzködik. A mennyei angyalok igen szívesen segédkeznek a távozás, majd a visszatérés alkalmával. Az ő információik és Szent József bölcsessége fejezi be ezt a megpróbáltatást. 


Urunk, Jézus Krisztus keresztje alatt Fiával együttszenvedő Szent Szűzanyánk anyai gyötrelmét tárja elénk ez a legalább kétszáz éves sirató ének:
„De midőn ezek felett láttad, menyit szenvedett, Szenvedett az ártatlan.
Láttad őt a Kálvárián, két lator közt a keresztfán: Kínodat ki mérje meg? 
Az ószövetségi választott nép, Ábrahám pátriárka óriásira nőtt családja Mózes vezetésével kiszabadult az egyiptomi rabszolgaságból, és eljutott a Sínai hegy alá. Isten közölte velük, hogy ezt a népet a saját népévé avatja azzal, hogy szövetséget köt velük, belőle születik a Megváltó. Ezt a szövetséget óriási mennyei trombitaszóval kísérve kötötték meg. Mózes a levágott áldozati állatok, tehenek  vérével meghintette a másfél milliós  sokaságot. (Kr e. 1250) Isten negyven év múlva az Ábrahámnak ígért Kánaánt nekik adta. Kétszáz év múlva a második királynak, Dávidnak azt ígérte, hogy családjából születik meg a Messiás-király. Gábor angyal ezt az örömhírt időszámításunk kezdetén jelentette be: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége” (Lk 1,30-33) Itt állok a keresztfa alatt, gondolhatja Mária. Amikor a Fiam Nikodémussal beszélgetett, már tanítói útja elején hivatkozott Mózes könyvére: „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16) Valóban így győzött az Úr.
Az Egyház egy VI. századi közismert himnuszban énekli:
„Az Isten a fáról uralkodik"
Venantius Fortunatus  Vexilla Regis prodeunt
Sík Sándor fordítása
Királyi zászló jár elől, Keresztfa titka tündököl.

Milyen az élet halni szállt, S megtörte holta a halált.
Kegyetlen lándzsa verte át Gonosz vasával oldalát.
S mely szennyet, vétket eltörölt, Belőle víz és vér ömölt.
Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt: „Az Úr, halljátok nemeztek: Kereszten trónol köztetek”
Világ bűnének zálogát, Ó boldog ág, te hordozád,
Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét.
Szentháromság, dicsérjenek, Üdvösség kútja, mindenek.
Legyen győzelmünk, add meg ezt, A diadalmas szent kereszt.
A kereszt Jézus és az Egyház győzelmének a jelévé válik. A két latorral együtt felfeszített Jézus ellenségeinek nyilván óriási győzelmet jelenthetett. Az Úr azonban másként látta: „Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák hegyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat: a Názáreti Jézus a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz; héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust:Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy maga mondta magáról: a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte: Amit írtam, azt megírtam! (Jn 19,16b-22) Máriának pedig ezt némán kellett elszenvednie! „Kínodat ki mérje meg!”


A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett! Borzadván rengett a föld.  Sírt, kesergett, gyászolt minden az egész nagy természetben; de gyötrelmed nagyobb volt”Isten csodálatos bölcsességgel tervezte meg a világmindenséget.  A mi naprendszerünk az igazán jó megismerhető, hisz közel van hozzánk, sok évezredes megfigyelés vezette a rejtélyek megoldásán töprengőket. A legősibb elképzelés szerint a föld állt a naprendszer központjában és körülötte keringett a nap a bolygók egy nehezen érthető pályán, de precízen és öröktől fogva.A tudósoknak rá kellett döbbenniük, hogy az a sok különböző elképzelés, sehogy sem közelít az ésszerű megoldásokhoz. A világmindenségnek nem a mi földünk a középpontja, de még a mi naprendszerünknek sem, amely nem is a legnagyobbak közé tartozik. Központja a Napunk, körülötte kering kilenc bolygója azonos keringési síkon rend szerint: Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars,mint belső bolygók. Viszonylag nagyobb távolságra a külső bolygók kifelé haladva egyre szélesebb távon: Jupiter, Saturnusz, Uránusz, Neptunusz és a Plútó. Nem régen még egy kis bolygót is hozzá tartozónak ítéltek meg a csillagászok. Az ősi elképzelés lényege azonban megmaradt: ismeretlen időben egy végtelenül okos (mindentudó) és lény: mindenható az egy Isten hozta létre, teremtette a csillagvilágot, milliárdnyi tejútrendszert, mindegyikben milliárdnyi csillaggal. A mi naprendszerünk egyik csillaga, a kihűlt külső rétegével és a Napunktól százötven millió kilométerrel harmadik belső bolygójával az egyetlen olyan csillag, amelyiknek a Naptól való távolsága a nap hőjét alkalmasan lehűti, hogy éltető energiát jelentsenek a nap hősugarai, amelyek változó nap és éjjel beosztással embernek, állatnak és növényzetnek életet tudnak biztosítani. Hitünk tanítása szerint Isten ide teremtett növényzetet, állat-világot és lelkes embereket. Végtelen jóságában az embereket gyermekeivé fogadta és szellemi létű angyalaival együtt az érzékelésünkön kívül eső, mennyországnak nevezett végső helyre és állapotra hívott meg. Az embereknek a földi élet idején a szeretet és igazság gyakorlásával kell érdemeket szerezni, hogy a mennyországba bejuthassanak. Akik nem értik és nem végzik becsületesen a felkészülést, haláluk után nem a mennyországba kerülnek, hanem a pokolba. A bűnös emberek megváltására Isten a szellemi szüléssel szült Fiát emberré is tette és a bűnök bocsánatára szenvednie kellett. Meg kellett halnia, majd harmadnapra feltámadott. Ebben egy csodálatos édesanya működött közre, akinek a szörnyű fájdalmak közepette édesanyás szeretetével kellett segítenie.
Feltekintve a mérhetetlen csillagos égre azon elmélkedünk, hogy a Teremtő Isten az emberek életforrásává rendelte a napot. A többi csillag csak villog, de a napunk óriási hélion gáz tartalékát nem kímélve másodpercenként öt-hat tonna mennyiséget robbant fel. Amíg a túlforró energiamennyiség kitüremkedik a nap felszínére, sok hőt és fényt veszít, de töméntelen növény, állat és ezek gazdája a hétmilliárd ember nyeli az ingyen energiát és szeme lát a sugarak fényénél. Máskor is volt napfogyatkozás, de az Élet Ura ember testének gyilkosai óriási bűnt követnek el, mikor az Isten kedves városából kitoloncolt Messiást istengyalázással vádolják. A pogány Pilátushoz kísérve követelik, hogy minősítse római rabszolgává, katonáival űzesse ki Júdea tartomány fővárosából a Golgota tetején kijelölt rabszolga kivégző helyre. Mindehhez követelik, hogy istenemberi, csodatévő kezét, a jótevők útját járó lábát pedig idomtalan, kovácsolt vasszögekkel rögzítsék a tömör olajfából ácsolt kereszthez. A Nap égitest. Se nem lát, se nem hall, de a mindenek Ura megérezteti vele az emberi gonoszság borzalmait. Ezért írta az ihletett szerző az előző versben: „a Nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett. Borzadván rengett a föld. Sírt, kesergett, gyászolt minden az egész nagy természetben, de gyötrelmed nagyobb volt” (4) Hogyne lett volna mindennél nagyobb az Édesanya fájdalma. Hisz általa teljesedett be a több mint hétszáz éve Izajás próféta ajkáról elhangzott jövendölés:„Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek?  Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el” (Iz 7,13-14) Akkor Izajás próféta szállt szembe a bálványozó Ácház királlyal, itt a kereszt alatt a Megváltó Édesanyja néz szembe a megvalósult jövendöléssel:„Ne félj, Mária!  Kegyelmet találtál Istennél! Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Dávid házán örökké, s országának nem lesz vége”(Lk 1,30-33) Most pedig „a nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: Másokat megmentett – mondták - most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászólt: Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat. Aztán hozzá fordult: Jézus, emlékezzél meg rólam országodban. Ezt válaszolta neki: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét” (Lk 23,35-46)


Most a lelkiismeret életemnek átka lett, Istenem, hová legyek?  Nincs lelkemnek csendessége, rettent a bűn szörnyűsége Jaj, kétségbe kell esnem”
Először azoknak a lelkiismeretét próbáljuk megismerni, akik Jézus kortársai voltak és élesen szembehelyezkedtek vele. Az első, akinek a lelkiismerete pozitívan alakult, egy pogány római százados volt. „A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: Ez az ember valóban igaz volt (Lk 23,44-47) Aztán az összeverődött kíváncsiak tömege. „És ez az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott” (48) Ott voltak Jézust és apostolait követő segítő asszonyok: „a hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: az Emberfiának, mondta a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária, s néhány más asszony hozta a hírt, aki még velük volt, az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik” (Lk 24,1-11) Nem beszél a Szentírás minden nekünk szánt isteni üzenetről. Imádkozva sok fontos eligazítást ad. Üdvünket szolgálja minden, ami tőle származik.